//////
You are here: Home >Archive for the ‘Edukacja medialna’ Category

Wózki spacerowe dla dzieci

W życiu każdego rodzica przychodzi taki moment, w którym musimy zainwestować dość sporo naszych środków pieniężnych w dobry wózek spacerowy dla naszego dziecka. Przygotowanie całej wyprawki dla dziecka kosztuje dość sporo i musimy być na to przygotowani. Nie warto jednak szukać oszczędności w wyprawce dla dziecka, gdyż może to się źle skończyć dla naszego malucha. Wszystkie sprzęty muszą być bardzo wysokiej jakości oraz przede wszystkim bezpieczne, abyśmy mogli spokojnie z nich korzystać. Wózki spacerowe dla dzieci nie są tanie, jednak nie warto na nich oszczędzać naszych pieniędzy. Musimy przecież zadbać o to, aby nasze dziecko było całkowicie bezpieczne podczas codziennego spaceru. W tym celu warto dokładnie zainteresować się całym dostępnym rynkiem i przejrzeć ofertę wszystkich sklepów specjalizujących się w sprzedaży akcesoriów dla dzieci. Szukając idealnego wózka jest kilka rzeczy na […]

Opieka nad osobami starszymi, sposób na zarobek

Rynek pracy w naszym kraju wygląda coraz lepiej. Jednak nie każdy posiada odpowiednie predyspozycje oraz wykształcenie, aby szybko znaleźć pracę swoich marzeń. Dlatego też wiele osób decyduje się na wyjazd zagraniczny w celach zarobkowych. Można wybrać różny kierunek, najczęściej jednak osoby chcące zarobić pieniądze wyjeżdżają do Holandii, Danii, Niemiec czy Anglii. Kobiety w głównej mierze decydują się na pracę w roli opiekunki osoby starszej. Taka praca polega nie tylko na opiece ale także na przebywaniu i zamieszkaniu z daną osobą. Najczęściej wyjeżdża się na kilka tygodni i jeździ do pracy za zasadzie zmiennika. Opieka nad osobami starszymi wymaga od osoby zainteresowanej dużo empatii, zrozumienia i przede wszystkim dobrego nastawienia. Nie zawsze znajomość języka obcego jest konieczna, jednak bardzo dobrze, jeżeli jest ona na stopniu komunikatywnym. Wtedy nie tylko osoba pracująca czuje się […]

KOMPETENCJE INFORAMTYCZNO – MEDIALNE

W podstawie programowej kształcenia ogólnego czytamy, że nauczyciele stwa­rzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Zapis ten znajduje się wśród ogólnych zadań szkoły (Rozporządzenie MEN, 2000), a zatem odnosi się do wszystkich przed­miotów nauczania i do wszystkich etapów kształcenia. Wymagania egzaminacyjne, umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, obejmują m.in.: „umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i in­formacyjnej”.

FUNDAMENT ROZWOJU

Fundament ogólnego rozwoju ucznia tworzy nauczanie języka ojczystego i jed­nocześnie stanowi punkt odniesienia całej edukacji szkolnej – wychowania i kształ­cenia. Dlatego też chęć weryfikacji kompetencji nauczyciela języka polskiego szko­ły podstawowej, stały się inspiracją do przeprowadzenia badań w celu ustalenia opanowania przez niego kompetencji informatyczno-medialnych. Standardy przygo­towania nauczycieli w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystania in­formacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informa­cyjną, zostały opracowane na podstawie wymagań, jakie przed nauczycielem stawia realizacja Podstawy Programowej.

KAŻDY NAUCZYCIEL

Dlatego też każdy nauczyciel polonista, powinien być przygotowany do posługiwania się mediami i multimediami oraz technologią, informacyjną i komunikacyjną w pracy własnej oraz w pracy z uczniami.Prezentowane wyniki badań odzwierciedlają niewielki wycinek prowadzonych badań empirycznych w zakresie kompetencji edukacyjnych nauczycieli. Badaniem ankietowym objęta została grupa 428 nauczycieli uczących języka polskiego w kla­sach IV – VI szkoły podstawowej w województwie zachodniopomorskim. W wyni­ku dokonanej samooceny nauczycieli w zakresie kompetencji informatyczno-medial- nych, uzyskano wyniki badań, które przedstawiam w tabeli.

KOMPETENCJE WYRAŻAJĄ UMIEJĘTNOŚCI

Kompetencje informatyczno-medialne wyrażają się umiejętnością wykorzysta­nia technologii informacyjnej i komunikacji w doskonaleniu procesów edukacyjnych. W ramach tej kompetencji nauczyciele najniżej ocenili umiejętność tworzenia autor­skich programów edukacyjnych i udostępniania ich w sieci, gdyż na poziomie bar­dzo niskim znalazło się 40,6% wypowiedzi ankietowanych. Bardzo nisko oceniają również nauczyciele swoją znajomość obsługi komputera, wideo i innego sprzętu technicznego, ponieważ do poziomu bardzo niskiego i niskiego przyznało się aż 65 ^ nauczycieli.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI

Wyraźnie niskie wyniki w zakresie kompetencji informatyczno-medialnych wi­doczne są po dokonaniu analizy poziomu tych kompetencji u każdego nauczyciela. Średnio 88% badanych ocenia się na poziomie niskim i nieco mniej na poziomie średnim (66% nauczycieli). Badanych nauczycieli różnicuje awans zawodowy. W badanej populacji 428 nauczycieli znalazło się tylko 60 nauczycieli stażystów, stąd w kolejnym etapie ba­dań grupę badawczą zmniejszyłam do 180 osób (losowo wybrani zostali nauczyciele kontraktowi – 60 osób i nauczyciele mianowani – 60 osób).

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Kompetentny nauczyciel, to osoba umiejąca posługiwać się językiem obcym w ce­lu zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej. Istota profesjonalizmu nauczycielskie­go polega na ciągłym poszukiwaniu i konstruowaniu nowych rozwiązań, a także sprawdzonych i wdrożonych z powodzeniem w innych krajach. Świadomość możli­wości odpowiedzialnego poszukiwania, dobierania i stosowania metod nauczania, inspiruje nauczycieli do sięgania po odpowiednie źródła wiedzy z tego zakresu. Źró­deł tych jest bardzo wiele: fachowa literatura obcojęzyczna, Internet (publikacje, grupy dyskusyjne), korespondencja, zagraniczne wyjazdy studyjne, spotkania na­uczycielskie nauczycieli różnych narodowości i wymiana doświadczeń.